Science


The Laboratory successfully completed folowing projects

 • Research, analysis and modeling of current threats of arbitrary code execution on Windows operating systems

  2022

  Scientific director – O.Novikov, development lead – M.Ilin.
  Code “Atraks”,for State Border Guard Service of Ukraine.


 • Research, analysis and modeling of threats to embedded systems connected to the Internet, SOHO-level network equipment

  2021

  Scientific director – O.Novikov, development lead – M.Ilin.
  Code “Balfori”,for State Border Guard Service of Ukraine.


 • Development of a draft normative document of the technical protection of information system, which determines the classification by level of verification and methods of assessing the level of guarantees (level of confidence) of the absence of undocumented functions in the software

  2021

  Scientific director – O.Novikov, development lead – M.Ilin.
  Code “Harmony-KPI”, for State Service for Special Communications and Information Protection of Ukraine.


 • Research, analysis and modeling of modern security threats to information systems, technologies for counteracting modern security systems using mechanisms for anonymization of the Internet and countering the analysis of network traffic to malicious software

  2021

  Scientific director – O.Novikov, development lead – M.Ilin.
  Code “Beresklet”, for Foreign Intelligence Service of Ukraine.


 • Rozroblennia mekhanizmiv analizu kompiuternykh prohram ta yikh onovlen na vidsutnist nedokumentovanykh funktsii, navmysne vykorystannia yakykh mozhe zapodiiaty shkodu danym, shcho obrobliaiutsia, ta kompiuternym systemam, yaki vykorystovuiut taki prohramy(in ukrainian)

  2020-2021

  Scientific director – O.Novikov, development lead – M.Ilin.

  Code “Oril”, for State Service of Special Communications and Information Protection of Ukraine.


 • Doslidzhennia, analiz ta modeliuvannia shkidlyvoho prohramnoho zabezpechennia ta vrazlyvostei, shcho stanovliat zahrozu informatsiinym systemam na bazi operatsiinykh system Windows, Linux ta naibilsh rozpovsiudzhenykh merezhevykh protokoliv(in ukrainian)

  2020

  Scientific director – O.Novikov, development lead – M.Ilin.

  Code “Lori”, for State Border Guard Service of Ukraine.


 • Doslidzhennia, analiz ta modeliuvannia suchasnykh zahroz bezpetsi informatsiinykh system, tekhnolohii protydii systemam suchasnoho antyvirusnoho prohramnoho zabezpechennia z vykorystanniam mekhanizmiv antyvirtualizatsii, antyemuliatsii ta zakhystu vid vidlahodzhuvannia(in ukrainian)

  2020

  Scientific director – O.Novikov, development lead – M.Ilin.

  Code “Hornianka”, for Foreign Intelligence Service of Ukraine.


 • Doslidzhennia, analiz ta modeliuvannia suchasnykh zahroz bezpetsi informatsiinykh system na prykladi vrazlyvostei prykladnoho ta servernoho prohramnoho zabezpechennia dlia platform operatsiinykh system Windows ta Linux(in ukrainian)

  2019

  Scientific director – O.Novikov, development lead – M.Ilin.

  Code “Lunariia”, for Foreign Intelligence Service of Ukraine.


 • Doslidzhennia, analiz ta modeliuvannia suchasnykh zahroz bezpetsi informatsiinykh system, tekhnolohii protydii syhnaturnym ta evrystychnym systemam suchasnoho antyvirusnoho prohramnoho zabezpechennia z vykorystanniam mekhanizmiv antyvirtualizatsii, antyemuliatsii ta zakhystu vid vidlahodzhuvannia dlia platformy operatsiinykh system Windows(in ukrainian)

  2018

  Scientific director – O.Novikov, development lead – M.Ilin.

  Code “Ozhyna”, for Foreign Intelligence Service of Ukraine.


 • Doslidzhennia, analiz ta modeliuvannia suchasnykh zahroz bezpetsi informatsiinykh system na prykladi vrazlyvostei prykladnoho prohramnoho zabezpechennia ta nedolikiv mekhanizmiv zakhystu z elementamy evrystychnoho analizu(in ukrainian)

  2017

  Scientific director – O.Novikov, development lead – M.Ilin.

  Code “Glod”, for Foreign Intelligence Service of Ukraine.


 • Doslidzhennia, analiz ta modeliuvannia suchasnykh zahroz bezpetsi operatsiinykh system simeistva Windows(in ukrainian)

  2015-2016

  Scientific director – O.Novikov, development lead – M.Ilin.

  Code “Shipshina”, for Foreign Intelligence Service of Ukraine.Publications


 • Modyfikatsiia metodu obchysliuvalnoi realizatsii kraiovykh zadach na osnovi D4 dekompozytsii dlia hibrydnykh system na bazi hrafichnykh protsesoriv (in ukrainian)

  M.I.Ilin
  Visnyk NTUU KPI: Informatyka, upravlinnia ta obchysliuvalna tekhnika. – 2017. – 65. – S. 63-67.
  BibTex


 • Identyfikatsiia intensyvnosti dzherel zabrudnennia atmosfery na bazi hibrydnykh obchysliuvalnykh system(in ukrainian)

  M.Ilin, О.Novikov
  Systems research and information technology. – 2017. – 3. – p. 21-29
  BibTex


 • Prymenenye GPU klasterov v zadache ydentyfykatsyy funktsyi ystochnykov zahriaznenyi v modely UNI-DEM (in russian)

  M.Ilin, О.Novikov, N. Kikot
  Materialy mizhnarodnoi naukovo-tekhnichnoi konferentsii “Systemnyi analiz ta informatsiini tekhnolohii”. – Kyiv: NTUU KPI. – 2011. – S. 477-478.
  BibTex


 • Doslidzhennia metodiv paralelnykh obchyslen dlia podolannia transobchysliuvalnoi skladnosti pry rozviazuvanni ekolohichnykh problem navkolyshnoho seredovyshcha (in ukrainian)

  Novikov O.M., Tereshchenko I.M., Ilin M.I., Semenov O.V.
  Naukovi visti KPI. – 2011. – 1. – S. 79-83.
  BibTex


 • Realyzatsyia modyfytsyrovannoho alhorytma D4 dekompozytsyy v multiGPU systemakh(in russian)

  M. Ilin, N. Kikot
  International scientific conference of students, graduated students and young scientists “Theoretical and applied aspects of cybernetic”. – Kiev: KNU, February 21-25 2011 y. – P. 155-157.
  BibTex


 • Modeliuvannia protsesiv rozpovsiudzhennia shkidlyvykh domishok v atmosferi dlia zadach ekolohichnoho prohnozuvannia v umovakh nadzvychainykh sytuatsii (in ukrainian)

  Ilin M.I., Novikov O.M., Kikot M.I.
  Materialy VI mizhnarodnoi konferentsii “Ekolohichna bezpeka: problemy i shliakhy vyrishennia”. – Kharkiv: UkrNDIEP. – 2010. – S. 105-107.
  BibTex


 • Razrabotka y testyrovanye parallelnoho alhorytma dlia reshenyia kraevoi zadachy uravnenyia parabolycheskoho typa v UA (in russian)

  Parusymov H.V., Ilin M.I.., Rozhko R.V.
  Kybernetyka y vychyslytelnaia tekhnyka. – 2010. – 161. – S. 15-27.
  BibTex


 • Model proyzvodytelnosty systemы vyzualyzatsyy sputnykovykh dannіkh (in russian)

  Ilin M.I.
  Upravliaiushchye systemy y mashyny. – 2009. – 4. – S. 15-22.
  BibTex